Poornima Shreshtha

As Shushama Shretha

More Images

Adolescense

More Images

As Poornima

More Images